Lise Notları

İnkılaplar ve Siyasal Gelişmeler (Tarih)

25 Şubat 2015 Çarşamba yazildi.
Cumhuriyetin İlanından Önceki Sorunlar
 • Rejimin adının olmaması
 • Devlet başkanının olmaması
 • Devlette hükümet bunalımı olması

Cumhuriyet' in İlanı (29 Ekim 1923 "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. "
Sonuçları :
Rejimin adı : Cumhuriyet
Devletin Adı : Türkiye Cumhuriyeti
Meclis hükümeti yerine kabine sistemine geçildi.
Devrimler için uygun ortam hazırlandı.

İlk Cumhurbaşkanı : Mustafa Kemal Atatürk
İlk başbakan : İsmet İnönü
İlk Meclis Başkanı : Fathi Okyar

Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924) (Din ve Devlet işleri ayrılıyor.)
 • Halifeliğin, ulusal egemenlik anlayışı ile çatışması
 • Son halife Abdülmecit' in devlet işlerine karışması
 • Laik düzen önünde engel olması
Sonuçları :
 • Laik düzen önündeki engel kaldırıldı.
 • Devlet yönetiminde ikili yapı ortadan kalktı.
Uygulama Aşaması :
 • Osmanlı Hanedanları yurt dışına çıkarıldı.
 • Erkan- ı Harbiye Vekaleti ---> Genel Kurmay Başkanı
 • Şerriye ve Evkaf  Vekaleti ---> Diyanet İşleri Başkanı- Vakıflar Genel Müdürlüğü
 • Tevhid-i Tedrisat yasası çıkarıldı.
 • Bütün Okullar M.E.B e bağlandı.

Not : Şeyhül İslamlık Diyanet İşleri Bakanlığının kurulmasıyla sona erdi.
1924 Anayasası (Neden 1924 Anayasası İlan edildi)
 • 1921 Anayasasının bir çok konuda yetersiz olması
 • Devletin alt ve üst yapısında gerçekleşen devrimlerin; anayasal sistemde yerlerini alma gereksinimi
 • Batı Dünyasının 1921 Anayasasını, anayasa olarak kabul etmemesi
Demokrasi Denemeleri
Demokrasi = Tercih = Siyasi Partilerin Çokluğu= Çok Partili Yaşam

Cumhuriyet Halk Partisi (9 Eylül 1923) Devrimleri yapan parti
 • Yeni devletin ilk partisidir.
 • Halk partisi olarak kurulmuş Cumhuriyet adını almıştır.
 • Anadolu Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti partiye dönüşmüştür.
 • Atatürk ilkelerini 1935' te tüzüğe geçirmiştir.
Terakki Perver Cumhuriyet Partisi (17 Kasım 1924)
 • İlk muhalefet partisidir.
 • Kurtuluş Savaşı komutanlarınca kuruldu. (Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Ali Fuat Bey)
 • Ekonomide liberalizmi savunmuştur.
 • Dini, Politikaya kattığı söylenmektedir.
 • Şeyh Sait ayaklanmasının çıkması nedeniyle Takriri Sükun Yasası ile 5 Haziran 1925' te kapatılmıştır.
 • Mustafa Kemal ile aralarında Temel ayrım laik devrimlerdir.
Şeyh Sait Ayaklanması (13 Şubat 1925)
Türkiye Cumhuriyet' ni yıkmaya yönelik ilk isyandır. Musul' u kaybetmemize sebep olmuştur.

Nedeni: İngiltere ile Musul konusunda bir çözüme uaşılmamış olması
 • Türk Ordusu Musul' a doğru ilerlemekteydi.
 • Şeyh Sait ve ona bağlı kişiler Piran' daayaklanma çıkardılar.
 • Fethi Bey hükümeti istifa etti, İsmet Paşa yeni hükümet kurdu.
 • 4 Mart 1925' te Takriri Sükun Yasası çıkarıldı.
 • Yasa ile rejim korundu bölgede güvenlik sağlandı.
 •  İstiklal Mahkemeleri Kuruldu.
Türk Medeni Yasası (17 Şubat 1926) (Amaç: Kadın-Erkek eşitliğini sağlamak.)
Kadın erkek eşitliğini sağlamak amacıyla çıkarıldı.

Sonuçları :
 • Hukuk birliği sağlanmıştır.
 • Kadınlar istediği mesleğe girebilecektir.
 • Evlilikte tek eşlilik getirildi.
 • Kadınlara' da boşanma hakkı verildi.
 • Mirasta kadınlarada hak verildi. Mahkemelerde tanıklık yapabileceklerdi.
Neden İsviçre Medeni Yasası İlan Edildi ?
 • Avrupa' da kabul edilen son yasa olması
 • Çok karmaşık sorunlara bile politik sorunlar getirmesi
 • Bünyemize uygun olması
Not: Patrikhanelerin yargı yetkiside bu yasa ile sona sermiştir.

Eğitim ve Kültür Alanındaki Yenilikler
 • Tevhid-i Tedrisat Yasası (13 Mart 1924)
 • Eğitimde dağınıklık giderildi.
 • Eğitim devlet işi oldu
 • Çağdaş laik eğitime geçildi.
 • Eğitimde dinsel niteliğe son verildi.
Medreselerin Kapatılması (11 Mart 1924)
Amaç : Toplumdaki kültür farklılığını yok etmek, eğitimde laik düzeni oturtmak amaçlı kapatıldı.
Günümüz eğitim sisteminin temellerinin atıldığı "Maarif Teşkilatı hakkında yasa kabul edildi.

Yeni Türk Harflerinin Kabul Edilmesi (1 Kasım 1928)
 • Arap harfleri ile okuma yazmanın zor olması
 • Okuma yazmanın zor olması
 • Okuma yazma oranını arttırmak
Sonuç : 1928 yılında yasa çıkarıldı ve okuma yazma seferberliği başlatıldı.

Çağdaş Kültürü Yerleştirme Çabaları
 • Millet Mektepleri kurulmuştur. (1929)
 • Halk Evlerinin kurulması (1932) Dil, edebiyat, müzecilik alanında faaliyet gösterdi.
 • Köy Enstütüleri açılmıştır. ( 1940)
 • Türk Tarih Kurumu' nun Açılması (12 Nisan 1931 Milliyetçilik)
 • Osmanlı Tarihinden daha eski tarihimizi öğrenmek.
 • Ümmetçi tarihten ulusalcı tarihe geçiş.
Sonuçları :
 • Orta Asya Tarihi araştırılmaya başlandı.
 • Müzecilik, etnoloji!! , arkeoloji gelişmeye başlamıştır.
 • Anadolu' nun eski tarihine sahip çıkılmıştır.
Türk Dil Kurumunun Açılması (Milliyetçilik)
 • Bilim ve hukuk dili Arapça, Edebiyat dili Farsça halk ise Türkçe konuşuyordu. Ulusal bir dilin olması gerekiyordu.
 • 12 Temmuz 1932' de T.D.K ile :
 • Türkçe' yi yabancı dillerden arındırmak, Türkçeyi bilim-kültür dili yapmak
Sosyal alanda İnklaplar
Kıyafet Devrimi (25 Kasım 1925)
 • 1925' te giyim alanıdaki ilk yenilik "şapka yasası" ile oluştu.
 • Din adamları, dini giysilerini yalnızca ibadet yerinde giyebilirler.
 • Türk kadınları isterse ; çarşaf ve peçe kullanabileceklerdir.
Tekke-Zaviye ve Türbelerin Kapatılması (Laiklik)
 • Tarikat bireylerinin toplandığı yer : Tekke ve Zaviye
 • Sonucu Tekke ve Zaviyeler kapatıldı. (30 kasım 1925)
 • Tarikatları simgeleyen giysisi törenle yasaklandı.
Ölçü birimlerinin Değişmesi
 • 1 Ocak 1926 Rumi ve hicri takvim  Miladi Takvim
 • 1 Ocak 1926 Uluslararası saat sistemine geçildi.
 • 20 Mayıs 1928 Arşın yerine Metre, Okka yerine Kilo kullanılmaya başlandı.
 • 1935 Haftasonu tatli Pazar gündür artık.
Not: Amaç batı ile işbirliği yapmak İkiliklere son vermek.
 • Soyadı Yasasının Çıkarılması (21 Haziran 1934) (Halkçılık)
 • Toplumsal karmaşayı önlemek, resmi işleri kolaylaştırmak amaçlı çıkarıldı.
 • Ağa, hacı gibi ayrıcalık veren ünvanlar kaldırıldı.
 • 1934 çıkarılan yasa ile Mustafa Kemal' e Atatürk soyadı verildi.
Ekonomik Alandaki Gelişmeler
Ekonomik bağımsızlığı güçlendirmek amaçlı yapılacak olan program İzmir İktisat Kongresi' nde açıklanmıştır.

Tarım
 • Aşar vergisinin kaldırılması "Köylü milletin Efendisidir."
 • Ziraat Bankasının gücü arttırıldı. Ziraat Mektepleri açıldı.
 • Tarım Kredi Koperatifleri kuruldu.
 • 1929' da Toprak Reform Yasası çıkarıldı.
 • 1923 - 1929 arası en çok gelişen sektör tarımdır.
Ticaret
 • 1924 İş bankasının kurulması
 • 1926 Kabotaj Yasası ile denizlerde gemi işletme hakkı Türklere tanındı.
 • 1930 Merkez Bankasının kurulması

Sanayi
 • 1927 çıkarılan Teşvik-i Sanayi Yasası ile özel sektöre destek vermek.
 • 1934 Birinci beş yıllık Kalkınma Planı uygulanmıştır.
 • Pek çok büyük sanayi kuruluşu ortaya çıktı. (Sümerbank)
Sağlık
 • 1920 ilk sağlık bakanlığı kuruldu.
 • Beden Eğitimi teşkilatı kuruldu.
Ulaşım
 • Karayolları ve demiryollar geliştirilmiştir.
 • Türkye Demiryolları işletmesi kurulmuştur.
 • Yabancıların elindeki demir yolları millileştirilmiştir.

TBMM Açılıyor ve Muharebeler Başlıyor

19 Şubat 2015 Perşembe yazildi.
T.B.M.M' nin Açılması (23 Nisan 1920)
 • Mustafa Kemal tarafından17 Martta bir genelge yayınlanır. Genelgede İstanbul' un durumu konuşulmuştur. (1920)
 • Seçim yapılacaktır, seçimlere her grup ve parti katılabilir.
Nedenleri (Neden Açıldı ?)
 • Meclis-i Mebusan' ın kapanması üzerine  Parlemento boşluğunu doldurmak.
 • Ulusun bağımsızlığını egemenliğini sağlamak.
Alınan İlk Kararlar (24 Nisan 1920)
 • Hükümeti kurmak gereklidir.
 • Geçici kayıtla bir hükümet başkanı olsun ki padişahtan bağımsız olunsun.
 • Ulusal iradenin vatanın geleceğine el koyması temel ilkedir.
 • Yasama yürütme tek elde toplansın. (Hızlı kararlar alalım.)
 • Meclisten seçilen bir kurul devlet işlerine bakacaktır. Meclis başkanı kurulunda başkanıdır.(Meclis Hüküeti Sistemi)
 • Halifenin ve Padişahın geleceğini meclis belirleyecektir.
 • Meclisin üstünde bir güç yoktur.
T.B.M.M Özelliği :
 • Kurucu Meclis Özelliği taşır.
 • Ulusal egemenlik ilkesi ön plandadır.
 • Üyelerin bir kısmı yeni seçilmiştir. Bir kısmınıda Mebusan Meclisi üyelerinden seçmiştir.
 • T.B.M.M Mustafa Kemale Muhalif  olanlarda vardır.
 • Demokratik ve ihtilalcı niteliği bulunmaktadır.
 • İstanbul meclisinin bir devamı niteliğindedir.
 • Ulusal birliğin bozulmaması için Saltanat ve Halifeliğe dokunulmamıştır.
 • Güçler Birliği ilkesi benimsemiştir. (Hızlı kararlar almak.)
 • Meclis hükümeti şekli benimsenmiştir.
 • Anayasal bir temelde kurulmamıştır. (1921 Anayasası ile hukuki)
 • Hıyaneti Vataniye yasası çıkarılacaktır.
T.B.M.M ' de Çıkan Siyasal Gruplar :
 • Anadolu ve Rumeli Mudafai Hukuk Cemiyeti programını benimsemişlerdir. Bu süreçte fikir ayrılığı söz konusudur.
 • Bu dönemde fikir ayrılığından ortaya çıkan gruplar olmuştur. Tesanüt (Dayanışma), İstiklal, Müdafai Hukuk gruplarıdır.
T.B.M.M' nin İlk Kanunları :
 • Milli Mücadeleye destek sağlamak için  hüçükbaş hayvanlardan alınan vergi arttırılmıştır.
 • Hıyaneti Vataniye kanun çıkarıldı
 • Firar edenleri yargılamak için "İstiklal, Mahkemeleri" kuruldu.
T.B.M.M' ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar
 • Ordunun dağıtılması
 • İstanbul Hükümeti' nin kışkırtıcı faaliyetleri
 • Uzun savaş yılları halkı bezdirmiş olması
 • İtilaf Devletleri' nin para ve silah yardımı
 • Şeyhül İslamın Mustafa Kemal ve arkadaşlarına fetva yayımlaması
İç Ayaklanmalar ve Temel Özellikleri

İstanbul Hükümetinin Doğrudan Çıkardığı Ayaklanmalar

I. Anzaour Ahmet
 • Sivas Kongresi sırasında çıkarıldı.
 • Manyas-Gönen, Susurlak' ta etkili oldu.
II. Anzour Ahmet (Şubat 1920)
 • Aynı bölgede çıkarıldı.
 • Kuva- İnzibatiye
 • Kocaeli yarımadasında ayaklandı.
Bu iki ayaklanma milli güçleri boğazlardan uzak tutma amacınıda taşımış ve İngilizler tarafından desteklenmiştir.
İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletlerinin Kışkırtmasıyla Çıkan Ayaklanmalar
 • Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı isyanlarının yoğun olduğu yerlerdi.
 • Konya - Bozkır Ayaklanması
 • Konya - Delibaş Ayaklanması
Afyon Ayaklanmaları
 • İstanbul' dan çıkarılan fetva en çok bunlar üzerinde etkili olmuştur.
 • Yozgat: Feodal nitelikli bir ayaklanmadır.
 • Milli Aşireti (Urfa) : Fransa desteklemiştir.
 • Ayrıca Sivas' ta , Şeyh Recep, Yenihan' da Postacı Nazım, Erzurum' da Koçgiri ayaklanmaları çıkarılmıştır.
 • T.B.M.M' ye karşı çıkarılan ayaklanmalar daha yoğun ve örgütlüdür.
Önceden Kuvayi Milliyeci olup Düzenli Orduya Girmek İstemeyenlerin Çıkardığı Ayaklanmalar
 • Demirci Mehmet Efe isyanı Isparta' da, Çerkez Ethem isyanı Kütahya' da çıkarılmıştır. Bunlar düzenli ordu tarafından bastırıldı.
 • Demirci Mehmet Efe teslim olmuştur.
 • Çerkez Ethem Yunanlılar' a sığınmıştır.
 • Azınlıklar Rumlar, Karadeniz' de, Ermeniler, Doğu Anadolu ve çukurova da ayaklanmışlardır.
 • Ayaklanmaları Kuva-i Milliye ile az sayıdaki askeri birlikler bastırılmıştır.

T.B.M.M' nin İç Ayaklanmalara Karşı Aldığı Önlemler
 • Ulusalcı din adamları halkı olanlar hakkında bilinçlendirmiştir.
 • Şeyhül İslam'ın fetvasına, Anadolu müftüleri karşıt fetvalar yayınlamıştır.
 • Vatana ihanet yasası çıkarılmıştır.
 • İstiklal mahkemeleri faaliyete başlamıştır.
 • İstanbul ile resmi ilişkiler kesilmiştir.
İç Ayaklanmaların Sonuçları
 • Milli Mücadelenin uzamasına neden olmuştur.
 • İşgalciler bunlardan yararlanarak ülke içlerine doğru ilerlemişlerdir.
 • Büyük can ve mal kayıplarına neden olmuştur.
 • Meclis ayaklanmaları bastırarak otoritesini ülkeye yaymıştır.
Milli Mücadele Yayın Organları
 • İrade-i Milliye
 • Hakimiyet-i Milliye
 • Anadolu Ajansı
 • Tasvir-i Efkar
 • Vakit
 • İkdam
 • Yenigüz
Karşıt Yayınlar
 • Alemdar
 • Peyam-i Sabah gazateleri
 • Aydede ve Nimet dergileri
Sevr Barış Antlaşmaları (10 Ağustos 1920)
Maddeleri :
 • İstanbul ve çevresi ile Anadolu' nun bir bölümü Osmanlı Devleti' ne bırakıldı.
 • Eğer anlaşma koşullarına uyulmazsa İstanbul' da işgal edilecektir.
 • Boğazlar uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek komisyonda Türk üye bulunmayacak ve bütün devetin gemilerine açık olacaktır.
 • Osmanlı ordusu terhis edilecek ve sınırlı sayıda ( İç güvenliği sağlayacak) jandarma gücü bulundurulacaktır.
 • Azınlıklar Türklerden daha fazla haklara sahip olacaktır.
 • Kapitülasyonlar genişletilerek yine devam edecektir.
 • Ege Bölgesi ve Doğu Trakya ; Yunanistan tarafından işgal edilecektir.
 • Güneydoğu Anadolu Fransa tarafından işgal edilecektir.
 • Irak, Ürdün, İngiltere tarafından işgal edilecektir.
 • Doğu Anadolu' da Ermenistan ve Kürdistan adında iki devlet kurulacaktır.
Önemi
 • Osmanlı Parlamentosunda onaylanmadığından hukuken geçersizdi.
 • Kurtuluş Savaş' ı kazanıldığından uygulanmamıştır.
 • T.B.M.M antlaşmayı tanımadığı gibi imzalayanlarıda vatan haini ilan etmiştir.
 • Antlaşmanın amacı Türk ulusuna son vermektir. Bu durum ise Türk ulusunun bağımsızlık mücadelesini hızlandıracaktır.
Batılı devletlerin Osmanlı Devleti' ni nasıl paylaşacakları tartışmasının uzaması diğer antlaşmalara göre daha geç imzalanmasına neden olmuştur.
Sevr Antlaşması' na Göre Anadolu' nun Paylaşımı

Mustafa Kemal Neden Ankara' yı Seçti ? (27 Aralık 1919) (Tarih)

14 Şubat 2015 Cumartesi yazildi.
Mustafa Kemal Neden Ankara' yı Seçti ? (27 Aralık 1919)
 • İstanbul' a yakın olması
 • Batı cephesine yakın olması
 • Demir yollarının Ankara' ya kadar ulaşması
 • Haberleşme olanaklarının uygun olması
 • Halkın milli mücadele yanlısı olması
Son Osmanlı Mebusan Meclisi Açılıyor (12 Ocak 1920)
Genel Durum :
 • Amasya görüşmeleri sonrasında ülkede seçim yapıldı ve meclis açıldı.
 • Mustafa Kemal Erzurum' dan milletvekili seçilmesine karşın güvenlik sebebiyle İstanbul' a gitmedi.
İstanbul' a giden arkadaşlarına ise :
 • Beni başkan seçin.
 • Müdafa-i Hukuk grubunu kurun.
 • Misak-ı Milli' yi kabul edin.
İlk iki isteği gerçekleşmezken son isteği yerine getirilecektir.

Misak-ı Milli : Son Osmanlı Meclis-i Mebusan tarafından alınmıştır.
Misak-ı Milli (Ulusal Antlaşma) (28 Ocak 1920)
 • Vatan bir bütündür parçalanamaz.
 • Sınırlar Mondros öncesi sınırlardır.
 • Eğer halkın çoğunluğu Arapsa halkın oyuna başvurulacaktır.
 • Kapitülasyonlar kaldırılmalıdır.
 • Doğudaki üç sancakta (Kars, Ardahan, Batum) halkın geleceği halk oyu ile belirlenecektir.
 • Batı Trakya' nın durumu halk oyuna sunulacaktır.
 • Ülkemizdeki azınlık hakları komşu ülkelerdeki azınlık hakları ile aynı olacaktır.
 • İstanbul' un ve Marmara Denizi' nin güvenliği sağlanacaktır.
Sonuçlar
 • İstanabul İtilaf Devletleri tarafından resmen işgal edildi (16 Mart 1920)
 • Ali Rıza Paşa görevden alınmış Salih Paşa hükümeti kurulmuştur.
 • Ankara' da TBMM' nin açılmasına neden olmuştur.
Önemi (Sınırlarımız artık belirlendi.)
 • Türk yurdunun sınırları çizilmiştir.
 • Kurtuluş Savaşı' nın programı olmuştur.
 • Sorunlara barışçıl çözüm önermiştir.
 • Ülkelerin meclislerine duyurulması kararkaştırılmıştır.
 • Padişah onaylamamıştır.


Osmanlı Devleti Yükselişi (Şahlanışı) (1453 - 1579) (Tarih)

12 Şubat 2015 Perşembe yazildi.
Fatih Sultan Mehmet (II.Mehmet) (Yeni bir çağ açan Padişah) (1451 - 1481)
İstanbul'un Fethi Nedenleri (Neden İstanbul ? ) :
 • İstanbul' un Hristiyan Ortodoksların merkezi olması
 • İstanbul' un fethinin Hz.Muhammed(s.a.v) tarafından müjdelenmesi
 • Bizans' ın Osmanlı şehzadelerini kışkırtması
 • Bizans' ın jeopolitik konumu
 • Boğazların alınmasıyla İpek Yolu' nun denetim altına alınması
 • Osmanlı' nın toprak bütünlüğünü sağlamak istemesi
İstanbul' u Fethetmek için Yapılan Hazırlıklar :
 • Rumeli Hisarı inşa edildi. Anadolu(Güzelce hisar) hisarı inşa edildi.
 • Güçlü surları yıkabilecek toplar (Şahi) inşa edildi.
 • 400 parçadan oluşan bir donanma oluşturuldu.
 • Haçlıların denizden yardım götürmesini engellemek amaçlı Mora' ya asker çıkarıldı.
 • Macarlar, Sırplar, Eflak, Karamanoğulları ile barış antlaşması imzalandı.
İstanbulun Fethi ve Sonuçları :
 • Osmanlı' nın toprak bütünlüğü sağlandı. Ortodoks kilisesinin koruyuculuğu üstlenildi.
 • Ortaçağ son buldu. Yeniçağ başladı.
 • Başkent Edirne' den İstanbul' a taşındı.
 • Türklerin İslam dünyasındaki yeri arttı.
 • Derebeyliklerin sonu hazırlandı.
Batı Siyaseti :
 • Sırbistan Fethedildi.
 • Mora yarımadası alındı.
 • Arnavutluk' a son verildi.
 Anadoludaki Gelişmeler :
 • Cenevizlilerden Amasra alındı.
 • Trabzon Rum İmparatorluğu' ndan Trabzon alındı.
 • Karamanoğullarına son verildi.
Otlukbeli Savaşı (1473) :
 • Akkoyunlular ile Osmanlı karşı karşıyadır.
 • Osmanlı Devleti galip gelmiştir. Bu sayede Anadolu Türk Birliği fazlasıyla sağlanmıştır.
İstanbul Antlaşması (1479) :
 • Osmanlı ve Venedikler arası imzalandı.
 • Venediklere imtiyazlar verilerek Hristiyan Birliğini kırmak amaçlanmıştır.
Kırım'ın Fethi :

 • Cenevizliler' in elinden Kırım alındı.
 • Karadeniz artık bir Türk Gölü haline geldi.
 • Kırım Hanlığı Osmanlı' ya bağlandı.
II.  Bayezid Devri (1481 -1512) (Anadolu Siyasal Birliğini sağlayan padişah)
Cem Sultan Olayı :
 • II. Bayezid' ın kardeşi ile arasında tahta çıkma yarışıdır.
 • Cem Sultan' ın Avrupa' dan yardım istemesiyle bir iç sorunken bir dış sorun halini alacaktır.
 • Cem Sultan' a destek veren Karamanoğullarına son verildi.
Bu dönemde :
 • Venedikle ilişkiiler bozulmuş iki devlet 16 yıl savaşmıştır.
 • İran' ın Anadolu' da ki faaliyetlerine önem verilemedi.
Şuh Kulu İsyanı : II.Bayezid döneminde çıkmış zorlukla bastırılmış bir isyandır

Yavuz Sultan Selim (Mısır' da tarih yazan kahraman) (1512 - 1520)
İran ile mücade edilmeye başlanmıştır.
Çaldıran Savaşı :
 • Osmanlı Devleti ve Safevi Devleti karşı karşıyadır.
 • Osmanlı galip gelmiştir.
Sonuç : Doğu Anadolu topraklarının tamamı Osmanlı egemenliğine girmiştir.
Turnadağ Savaşı : Dulkadiroğulları Osmanlıya katıldı. Anadolu Siyasal Birliği sağlanmış oldu.

Memlük - Osmanlı İlişkileri
Safevi Devletini destekleyen Memlük devletine karşı artık bir adım atılmalıydı.
Mısır' a seferler düzenlendi amacı İslam Birliğini sağlamaktı, Memlük sorunu çözülmüş olacak ve Baharat Yolu Osmanlı denetimine alınacaktı.

Mercidabık Savaşı : Suriye ve Filistin alındı.
Ridaniye Savaşı : Memlük Devleti bir kez daha yenilgiye uğradı.

Mısır Seferi Sonucunda :
 • Memlük Devleti yıkıldı.
 • İslam Birliği sağlandı.
 • Osmanlı Devleti Türk-İslam dünyasının liderliğini üstlendi.
 • Cezayir Beyi Barbaros Osmanlı himayesine girdi.
 • Baharat Yolu Osmanlı denetimindedir.
 • Kutsal Emanetler İstanbul' a getirildi.
 • Hilafet Osmanlı' ya geçmiştir.
I.Süleyman (Kanuni Sultan Süleyman) (1520 - 1566)
Osmanlı'nın en ihtişamlı dönemidir.

İç İsyanlar
 • Canberdi Gazali İsyanı : Memlük devletini yeniden kurmak amaçlı çıkmıştır.
 • Ahmet Paşa İsyanı : Kanuni' nin sıradaki vezir olan Ahmet Paşa' yı vezir yapmaması nedeniyle çıktı.
 • Kalender Çelebi İsyanı : Kalender Çelebi' nin İran' a gitmesiyle son buldu.
Mohaç Savaşı (1526) :
 • Macar ordusu ile Osmanlı ordusu karşı karşıyadır.
 • Osmanlı galip gelmiştir.
 • Macaristan feth edilmiştir.
I.Viyana Kuşatması : Avusturya' nın Budin' e girmesi üzerine segere çıkıldı. Viyana kuşatıldı ancak alınamadı.

Almanya Seferi (1532) :
Sebep : Avusturya' nın Macaristan' a girmesi üzerine sefere çıkıldı.
Sonuç : Avusturya' nın bir kısmı Osmanlıya bağlanmıştır.

Osmanlı - Fransa İlişkileri : 
Fransız Kralı Almanlar' a esir düşünce Osmanlı' dan yardım istemiştir. Kanuni Hristiyan birliğini bozmak amacıyla yardım isteğini kabul etti.

Osmanlı - İran İlişkileri :
 • Osmanlı' ya karşı İran' ın sergilediği düşmanca tutum sebebiyle Kanuni İran' a sefere çıkmıştır.
 • Bağdat' ı ele geçirdi.
 • İranla yaptığımız ilk antlaşma (yazılı) Amasya Antlaşması yapılmıştır.
Kanuni devrinde yapılan diğer fetihler :
 • Rodos alındı.
 • Cezayir Osmanlı egemenliğine girdi.
 • Trablusgarp fethedildi.
 • Malta adası kuşatıldı.
Preveze Deniz Savaşı (28 Eylül 1538)
Haçlı donanmasını yenerek Ak denizi artık bir Türk gölü haline getirildi.

Trablusgarbın Fethi (1551)
Turgut Reis önderliğinde Trablusgarp ve Bingazi alınmıştır.

Cerbe Deniz Savaşı (1559)
Sebep : Türkler' in akdenizdeki üstünlüğüne son vermek
Sonuç : Osmanlı donanması Cerbe adasını aldı.

Hint Deniz Seferi (1538 - 1553)
Amaç : Baharat yolunun  güvenlğini sağlamak, Portekizliler' in Basra'da ki hakimiyetine son vermek amaçlı yapıldı fakat istenilen sonuç alınamadı.
Kanuni Sultan Süleyman Döneminde Osmanlı Devleti

Sokullu Mehmet Paşa

Kıbrıs'ın Fethi (1570)
Ada 1570' de fethedilerek Doğu Akdeniz güvenliği sağlandı.

İnebahtı Yenilgisi (1571)
Haçlı Ordusu ile  karşı karşıya gelen Osmanlı savaşı kaybetti ve Osmanlı' nın ilk büyük yenilgisidir.
Tunus - Fas ve Lehistan' ın alınmasıyla yaralar sarıldı.

Lehistan' ın Himaye Altına Alınması (1575)
Lehistan kralının veliaht bırakmadan ölümü üzerine, Lehistan' ın içişlerine karışan Osmanlı Devleti, Erdel Prensi' ni Lehistan Kralı seçtirerek bu devleti himaye altına aldı. Böylece Osmanlı Devleti' nin hakimiyet alanı Baltık Denizi' ne kadar ulaştı. Osmanlı himayesi 1587' ye kadar devam etti.

Fas' ın HimayeAltına Alınması (1577)
Fas' ta taht kavgalarının başlaması üzerine bir kısım Faslılar' ın Portekiz' den, bir kısmı ise Osmanlı Devletin' den yardım istediler. Osmanlı ordusu Vadi' s Sebil(Vadi' s Seyl) Savaşı' nı kazanarak Portekiz' i Fas' tan çıkarttı. Böylece Fas himaye altına alındı.

Portekiz Vadi' s Seyl Savaş' ından sonra Hint Deniz Ticaret Yolu üzerindeki egemenliğini kaybetmiştir. Bu ticaret yoluna İngiltere ve Hollanda egemen olmuştur. Bu dönemde İngiltere' ye ve Hollanda' ya kapitülasyon verilmiştir.

Kapitülasyonların Yaygınlaştırılması : Hristiyan birliğinin parçalanmasını sağlamak Akdeniz ticaretine önem kazandırmak.

Sokullu'nun Kanal Projeleri

Don Volga Kanal Projesi : 
Bu projeye göre Don ve Volga nehirleri bir kanal ile birleştirilecek, böylece Karadeniz' den Hazar Denizi' ne Osmanlı donanmasının ticaret gemilerinin geçmesi sağlanacaktı.

Projenin Amaçları :
 • Orta Asya Türk Dünyası ile ilişki kurmak
 • İran savaşlarında donanmadan yararlanmak
 • Rusya'nın güneye inmesini ve büyümesini engellemek
 • İpek Yolu' na eski canlılığını kazandırmak.

Süveyş Kanal Projesi : 
Projeye göre Süveyş' te Akdeniz ile Kızıldeniz' i birbirine bağlayacak bir kanal açılacaktı.

Projenin Amaçları :
 • Akdeniz ticaretini canlandırmak.
 • Güney Asya Müslümanları üzerindeki Avrupalılar' ın baskısına son vermek.
 • Hint Deniz yolunu güven altına almak.
 • İlk kez Yavuz Sultan Selim döneminde gündeme gelen bu proje Sokullu devrinde 1568 yılında da gündeme gelmiş fakat bilinmeyen nedenlerden dolayı gerçekleşmemiştir.

Karadeniz Marmara Projesi : 
Projeye göre İznik Gölü, Sakarya Nehri, Sapanca Gölü ve Marmara Denizi arasında bir deniz yolu açılacaktı. Mimar Sinan' ın görevlendirildiği bu proje de sonuçsuz kalmıştır.

Sokullu' nun Ölümü (1579) : III. Murat devrinde eski itibarını kaybeden Sokullu Mehmet Paşa, bir süikast sonucunda öldürülmüştür.

Sokullu' nun ölümüyle, Osmanlı Devleti' nin Yükselme Dönemi' nin sona erdiği ve Duraklama Devri' nin başladığı kabul edilmiştir.

Yüzde Problemleri (Matematik - Şenol Hoca)

9 Şubat 2015 Pazartesi yazildi.
Merhaba Arkadaşlar aşağıda bulunan videolarda Şenol Hoca Matematik Yüzde Problemleri konusunu anlatıyor.

Yüzde Problemleri
 

İşçi Havuz Problemleri (Matematik - Şenol Hoca)

yazildi.
Merhaba Arkadaşlar aşağıda bulunan videolarda Şenol Hoca Matematik İşçi Havuz Problemleri konusunu anlatıyor.

İşçi Havuz Problemleri

 

İşçi Havuz Problemleri 2


 

Yaş Problemleri (Matematik - Şenol Hoca)

yazildi.
Merhaba Arkadaşlar aşağıda bulunan videolarda Şenol Hoca Matematik Yaş Problemleri konusunu anlatıyor.

Yaş Problemleri